Společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod (pro účely tohoto dokumentu dále jen „Hello bank!“), jako součást skupiny BNP Paribas, se plně hlásí k závazkům plynoucím z jejího postavení banky, jež jsou popsány dále, a to jak ve vztahu ke klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a dalším subjektům na finančním trhu, tak i ve vztahu ke společnosti jako takové. Za dobu své existence Hello bank! dosáhla toho, že si ji odborníci i široká veřejnost spojují především se seriózností, kvalitou, stabilitou a zodpovědným přístupem k podnikání. Společenská odpovědnost je přirozenou součástí naší firemní filozofie. Prioritou Hello bank! je nabízet klientům kvalitní služby, vycházet vstříc jejich potřebám a dosáhnout jejich maximální spokojenosti. Po svých zaměstnancích proto požaduje, aby se jak při kontaktu s klienty a třetími stranami, tak při spolupráci s kolegy řídili níže uvedenými pravidly etického jednání, a svým vystupováním tak udržovali dobré jméno společnosti.
Etický kodex Hello bank! odráží její transparentní a zodpovědný přístup k úvěrování a poskytování bankovních produktů a služeb, který jde nad rámec zákonných a etických norem. Tento přístup plně respektuje principy profesních asociací, jichž je Hello bank! členem, a je založen na otevřenosti vůči klientům při poskytování dostatečných, jasných a srozumitelných informací umožňujících klientovi učinit odpovědné rozhodnutí. Součástí zodpovědného přístupu je mimo jiné uplatňování zásady odmítnout klienta v případě rizika jeho předlužení vedoucího k neschopnosti dostát svým závazkům. Součástí tohoto přístupu je rovněž poskytování konkurenceschopných a transparentních finančních produktů. Dodržování zásad tohoto kodexu považuje Hello bank! za jeden ze základních předpokladů svého dlouhodobého úspěchu.
1.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Zaměstnanci Hello bank! svým jednáním naplňují její společenskou odpovědnost, pod kterou se rozumí zejména zodpovědný přístup k úvěrování, zodpovědnost vůči klientům a obchodním partnerům, odpovědnost při řízení lidských zdrojů, aktivní zapojení do společensky prospěšných aktivit a zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
2.
ČESTNÉ A TRANSPARENTNÍ JEDNÁNÍ
Hello bank! si váží důvěry svých klientů a obchodních partnerů. Aby se této důvěře Hello bank! těšila i nadále, musí jeho zaměstnanci jednat čestně a transparentně. Povinnost poctivého jednání se vztahuje nejen na veškeré pracovní aktivity, ale také na aktivity soukromé, které přímo souvisejí s činností a pověstí společnosti. Hello bank! a jeho zaměstnanci se důrazně distancují od všech forem korupčního jednání.
3.
JEDNAT V NEJLEPŠÍM ZÁJMU KLIENTA
Zaměstnanci Hello bank! jsou povinni nabízet klientovi kvalitní služby a jednat v jeho nejlepším zájmu, a to zejména:
  • nabízet klientovi nejvhodnější produkty a služby s přihlédnutím k jeho záměrům, prostředkům, znalostem a zkušenostem;
  • poskytovat klientovi jasné, přesné a relevantní informace týkající se ceny nabízeného produktu, jeho výhod a nevýhod a souvisejících rizik;
  • poskytnout klientovi na vyžádání úplné a přesné informace týkající se stavu jeho úvěrového účtu;
  • řešit stížnosti klientů a využívat je jako podnět pro zlepšení služeb;
  • přistupovat ke všem klientům stejně spravedlivě – nezvýhodňovat jednoho klienta na úkor druhých.
4.
ZÁKAZ DISKRIMINACE
Zaměstnanci Hello bank! nesmí při svém jednání znevýhodňovat žádného klienta, obchodního partnera, kolegu ani žádnou další osobu, a to zejména na základě jejich etnické příslušnosti, barvy kůže, národnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, zdravotního handicapu, víry, náboženství nebo politického přesvědčení.
5.
DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ, PROFESNÍCH STANDARDŮ A FIREMNÍCH PŘEDPISŮ
Zaměstnanci Hello bank! jsou povinni dodržovat platné právní předpisy, požadavky regulátora a profesní standardy, které se týkají jejich pracovní činnosti. Zaměstnanci musí jednat v souladu s dlouhodobou strategií společnosti, dodržovat firemní předpisy a pokyny svého nadřízeného.
6.
ZÁKAZ ZNEUŽITÍ INFORMACÍ
Zaměstnanci Hello bank! nesmí zneužít veřejnosti nedostupné informace za účelem vlastního obohacení ani obohacení jiné osoby. Při práci se svěřenými informacemi musí zaměstnanci dodržovat zákonné a firemní předpisy o ochraně osobních údajů, bankovního tajemství, obchodního tajemství a nakládání s daty.
7.
HLÁSIT PODEZŘELÉ FINANČNÍ OPERACE A JEDNÁNÍ
Pokud má zaměstnanec Hello bank! důvodné podezření, že některá provedená či plánovaná finanční transakce nebo jednání jsou v rozporu se zákonnými předpisy (mj. zákonem proti praní špinavých peněz), požadavky regulátora nebo firemními předpisy, musí o ní informovat svého nadřízeného nebo Útvar Compliance. Pokud to bude situace vyžadovat, může při tom využít institut whistleblowingu. Poskytnutí takové informace nesmí vést k nerovnému zacházení nebo potrestání zaměstnance.
8.
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Hello bank! klade důraz na dodržování pravidel svobodné soutěže na trhu a korektních vztahů s konkurencí. Hello bank! a její zaměstnanci se musí vyvarovat jednání, které by neslo rysy nekalé soutěže, jako je např. klamavá či negativní reklama.
9.
PŘEDCHÁZET STŘETU ZÁJMŮ
Zaměstnanci Hello bank! jsou v souladu s firemními předpisy povinni řešit střet zájmů společnosti, jejích klientů a jejích zaměstnanců a upozornit na vznik takové situace svého nadřízeného. Zaměstnanci musí předejít střetu zájmů, který by se týkal jich osobně nebo osoby blízké, zejména ve spojení s poskytnutím finančních služeb společnosti, spolupráce s obchodním partnerem a nabídky daru nebo pohoštění.
10.
PROFESIONÁLNÍ A ZODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ
Zaměstnanci Hello bank! musí při plnění svých pracovních povinností postupovat profesionálně a zodpovědně; mj. jsou povinni:
  • sdílet informace se svými kolegy a podporovat týmovou spolupráci;
  • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti;
  • zachovávat vůči společnosti loajalitu: např. vyhnout se jednání poškozujícímu zájmy společnosti (pokud by to ovšem neznamenalo porušení zákonné povinnosti), vyjadřovat se uvážlivě k tématům týkajícím se obchodní činnosti společnosti
  • řešit stížnosti klientů a využívat je jako podnět pro zlepšení služeb;
  • aktivně se zapojit do zavádění inovací a zdokonalování procesů.
11.
OCHRANA MAJETKU SPOLEČNOSTI
Zaměstnanci Hello bank! jsou povinni využívat jeho majetek, know-how a veškeré další zdroje v jeho nejlepším zájmu a zamezit jejich nehospodárnému užívání nebo zneužití jakoukoli osobou, ať už by k nim došlo úmyslně nebo z nedbalosti.
12.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Při vymáhání pohledávek se zaměstnanci Hello bank! snaží spolu s klientem nalézt řešení jeho problémů se splácením dluhu, aniž by na něj vytvářeli nepřiměřený nátlak a sdělovali informace o jeho situaci třetím osobám.
ZÁVAZNOST ETICKÉHO KODEXU
Zaměstnanci Hello bank! jsou povinni řídit se tímto Etickým kodexem, který vychází ze znění Etického kodexu skupiny BNP Paribas. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda postupuje v souladu s uvedenými zásadami, obrátí se na svého nadřízeného nebo na Útvar Compliance. Nedodržení zásad Etického kodexu může vést k uplatnění pracovněprávních sankcí ze strany zaměstnavatele.