INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O OCHRANĚ BANKOVNÍHO TAJEMSTVÍ

(platnost od 23. 9. 2020)

Ochrana osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas velmi důležitá. V této souvislosti jsme přijali Chartu skupiny BNP Paribas o ochraně soukromí (dostupná na www.hellobank.cz), která zavádí základní principy platné pro celou naši skupinu.

V tomto dokumentu Vám předkládáme srozumitelné a podrobné informace o ochraně Vašich osobních údajů v naší bance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, klientské centrum − tel.: 257 080 080, fax: 257 080 128, e-mail: info@hellobank.cz, www.hellobank.cz; (dále také jen „My“).

Jakožto správce osobních údajů odpovídáme za shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s naší činností. Účelem tohoto dokumentu je Vás informovat, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, proč tyto údaje používáme a sdílíme, jak dlouho je uchováváme, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

Další informace Vám mohou být případně poskytnuty v okamžiku, kdy žádáte o konkrétní produkt nebo službu. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Vám rádi kdykoliv sdělíme také na naší informační lince nebo na kterémkoli našem obchodním místě. Kontakty naleznete v článku 9.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje, tzn. údaje, které Vás identifikují nebo prostřednictvím nichž Vás lze identifikovat, shromažďujeme a používáme v míře, v jaké jsou nezbytné pro naši činnost a k poskytování vysoce kvalitních personalizovaných produktů a služeb.

Podle typu poskytovaného produktu nebo poskytované služby o Vás můžeme shromažďovat různé kategorie osobních údajů, zahrnující:

 • údaje o Vaší totožnosti (např. celé jméno, doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas atd.), státní příslušnost, místo a datum narození, pohlaví, fotografie); tyto údaje potřebujeme, abychom věděli, že jednáme opravdu s tou správnou osobou, jejich uchovávání nám také ukládá zákon;
 • soukromé nebo pracovní kontaktní údaje (např. poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo); tyto údaje využíváme pro naši vzájemnou komunikaci;
 • rodinný stav a údaje o rodině (např. rodinný stav, počet a věk dětí, počet členů domácnosti atd.); tyto údaje nám umožňují přizpůsobit naši nabídku a obsluhu přesně Vašim potřebám;
 • ekonomické, finanční a daňové informace (např. daňové identifikační číslo, daňový status, příjmy ze zaměstnání a další příjmy, hodnota majetku), tyto údaje využíváme společně s dalšími z externích zdrojů (např. úvěrových registrů) zejména pro vyhodnocení Vaší žádosti o úvěrový, případně jiný produkt nebo službu;
 • informace o vzdělání a zaměstnání (např. dosažený stupeň vzdělání, pracovní pozice, název zaměstnavatele, plat/mzda),
 • bankovní, finanční a obchodní údaje (např. informace o bankovním účtu, číslo kreditní karty, převody peněz, majetek, úvěrová historie, dluhy a výdaje),
 • údaje o Vašich návycích a preferencích:
  - údaje týkající se Vašeho využívání našich produktů a služeb v souvislosti s bankovními, finančními a obchodními údaji,
  - údaje o Vašich kontaktech s námi (prostřednictvím obchodních míst, přes webové stránky, aplikace, stránky na sociálních médiích, ale i na schůzkách, telefonicky, prostřednictvím chatu, e-mailu, osobních rozhovorů atp.),
 • záznamy z kamerových systémů (včetně průmyslové televize) a geolokalizační údaje (např. z míst výběru a plateb, a to z bezpečnostních důvodů nebo kvůli doporučení nejbližšího obchodního místa nebo poskytovatele služeb),
 • údaje nezbytné pro boj proti předlužování.

Pouze s Vaším výslovným předchozím souhlasem pak můžeme zpracovávat:

 • biometrická data: např. otisky prstů, hlasový graf nebo záznam charakteristických rysů obličeje, jež mohou být využity pro identifikaci nebo bezpečnostní účely,
 • údaje o zdravotním stavu: například při přípravě pojistné smlouvy (tyto údaje skupina shromažďuje jen v případě, že je potřebuje znát).

Nikdy po Vás nebudeme požadovat sdělení osobních údajů týkajících se rasy a etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání, filozofického přesvědčení, členství v odborech a genetických údajů, ledaže by to vyžadoval zákon.

Osobní údaje získáváme buď přímo od Vás, nebo je za účelem ověření Vámi sdělených informací můžeme získat z těchto zdrojů:

 •  databáze vedené oficiálními orgány (např. insolvenční rejstřík),
 • naši poskytovatelé služeb,
 • třetí osoby, jako jsou například databáze klientských informací,
 • veřejně dostupné databáze spravované třetími osobami.

2. SPECIFICKÉ PŘÍPADY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ ZPROSTŘEDKOVANÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ

Za určitých okolností můžeme shromažďovat a používat osobní údaje osob, s nimiž máme, mohli bychom mít nebo jsme měli přímý vztah, jako jsou například potenciální klienti.

Z určitých důvodů můžeme také shromažďovat Vaše osobní údaje, aniž byste s námi měl přímý vztah. To se může stát například tehdy, když nám Váš zaměstnavatel poskytne informace o Vás, nebo když nám některý z našich klientů poskytne Vaše kontaktní údaje v případě, že jste například:

 • rodinní příslušníci,
 • spoludlužníci/ručitelé,
 • právní zástupci (s plnou mocí),
 • příjemci platebních transakcí uskutečněných našimi klienty,
 • obmyšlenými v pojištění,
 • pronajímatelé,
 • koneční skuteční majitelé,
 • dlužníci klienta (např. v případě úpadku),
 • představitelé právnické osoby (která je dodavatelem nebo klientem),
 • pracovníci poskytovatele služeb nebo obchodních partnerů.

Osobní údaje těchto osob budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění jednoho z níže uvedených účelů.

 

3. JAK A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

a. Abychom splnili své povinnosti vyplývající z legislativy

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom splnili různé zákonné povinnosti, například v souvislosti s:

 • bankovními a finančními právními předpisy, na základě nichž:
  - zavádíme bezpečnostní opatření pro prevenci podvodů a zneužívání našich služeb,
  - zjišťujeme obchody, které se odchylují od běžných schémat,
  - stanovujeme Vaše skóre úvěrového rizika a hodnotíme Vaši schopnost splácet,
  - monitorujeme a hlásíme rizika, která mohou naši banku ovlivnit,
  - v případě potřeby zaznamenáváme telefonní hovory, elektronickou komunikaci, chaty etc.
 • oficiálními žádostmi kompetentních veřejných nebo soudních orgánů o informace,
 • předcházením legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • dodržováním legislativy v oblasti sankcí a embarg,
 • bojem proti daňovým podvodům a plněním oznamovací povinnosti v daňovém řízení,
 • dokladováním obchodů, a to včetně archivace nahrávek našich vzájemných telefonických hovorů,
 • zajištěním vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce.

b. Abychom s Vámi mohli uzavřít a plnit námi uzavřené smlouvy nebo na Vaši žádost učinili kroky před uzavřením smlouvy

Vaše osobní údaje používáme při uzavírání a plnění smluv, například abychom:

 • Vás informovali o našich produktech a službách,
 • Vám pomohli a odpověděli na Vaše dotazy,
 • vyhodnotili, zda a za jakých podmínek Vám můžeme nabídnout produkt nebo službu,
 • poskytovali všechny sjednané služby.

c. Abychom naplnili náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje používáme pro účely zavádění a vývoje našich produktů a služeb, ke zlepšování našeho řízení rizik, pro ochranu našich zákonných práv a k nabídce našich produktů, což zahrnuje:

 • správu IT včetně správy infrastruktury (např. sdílené platformy), zachování kontinuity činnosti a bezpečnost IT,
 • vytváření individuálních statistických modelů na základě rozboru obchodů, například jako podklad pro stanovení Vašeho skóre úvěrového rizika,
 • vytváření souhrnných statistik, testů a modelů, pro potřeby výzkumu a vývoje, pro zlepšování řízení rizik v naší skupině nebo vylepšování již existujících produktů a služeb či vytváření nových,
 • dokládání nahrávek telefonických hovorů v případě řešení sporů či oprávněných požadavků třetích stran,
 • zvyšování kvality našich produktů či služeb,
 • přípravu a zasílání našich obecných obchodních nabídek produktů a služeb prostřednictvím všech kanálů písemné, elektronické či telefonické komunikace. K přípravě těchto nabídek můžeme využívat obecné třídění osobních údajů a naše interní analýzy. S přípravou a zasíláním uvedených obchodních nabídek můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas, a to na našich obchodních místech, telefonu 257 080 080, e-mailové adrese info@hellobank.cz či písemně zasláním žádosti na naši korespondenční adresu.

d. Abychom mohli respektovat Vaše rozhodnutí v případě, že jsme Vás požádali o souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje za jinými než shora uvedenými účely, tak k tomu potřebujeme Váš předchozí souhlas. Tento souhlas nám můžete udělit za účelem:

 • ověření pravdivosti Vámi předkládaných údajů u třetích osob, jako je například zaměstnavatel,
 • zrychlení a zjednodušení Vaší identifikace v případě souhlasu s pořízením kopie Vašeho dokladu totožnosti,
 • získání informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS,
 • přípravy a předávání individualizované nabídky produktů a služeb naší banky a třetích stran, a to prostřednictvím všech kanálů písemné, telefonické či elektronické komunikace. S Vaším souhlasem mohou být nabídky připravovány na míru a to i za využití tzv. automatizovaného profilování. Automatizované profilování znamená, že veškeré Vaše osobní údaje mohou být využity pro přípravu nabídky našich služeb na míru a taková nabídka může být připravena automaticky, bez lidského zásahu.

Abychom dodrželi naši povinnost postupovat obezřetně a mohli Vám nabídnout produkty, které co nejvíce odpovídají Vašim potřebám, tak poskytování některých našich služeb a produktů může být podmíněno poskytnutím některého z uvedených souhlasů. Například před poskytnutím úvěru ověříme s Vaším souhlasem výši Vašich příjmů a vyžádáme si informace o Vás z Pozitivního registru SOLUS, a to z důvodu naší povinnosti řádně prověřit Vaši úvěruschopnost a bonitu. V rámci ověření toho, že se za Vás nevydává nikdo jiný, a za účelem zrychlení naší vzájemné komunikace, můžeme vyžadovat souhlas s pořízením kopie Vašeho dokladu totožnosti.

Souhlas udělený pro kterýkoliv účel můžete kdykoliv odvolat, a to na našich obchodních místech, telefonu 257 080 080, e-mailové adrese info@hellobank.cz či písemně zasláním žádosti na naši korespondenční adresu

4. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

V souvislosti s výše uvedenými účely poskytujeme Vaše osobní údaje pouze:

 • poskytovatelům služeb, kteří zajišťují výkon některých našich činností (tzv. outsourcing),
 • subjektům skupiny BNP Paribas (např. můžete požívat výhod kompletní nabídky produktů a služeb naší skupiny),
 • nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům či makléřům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,
 • finančním nebo soudním orgánům, státním úřadům nebo veřejným institucím, a to na vyžádání a v rozsahu určeném zákonem,
 • některým regulovaným profesím, jako jsou právníci, notáři nebo auditoři,
 • do databází klientských informací.

Jak jsou zpracovávány osobní údaje v databázích klientských informací?

V souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku, jsme uživatelem Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a registrů Sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob („SOLUS“).

V rámci BRKI a SOLUS jsou zpracovávány informace, které si banky nebo členové sdružení SOLUS vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi nimi a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů bank a členů registru SOLUS.

V souvislosti s naší účastí na BRKI a SOLUS o Vás zpracováváme, do BRKI a SOLUS poskytujeme a z BRKI a registru SOLUS získáváme tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
 • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
 • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
 • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
 • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
 • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI a SOLUS je (a) plnění právních povinností bank, (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) plnění právních povinností bank a oprávněných zájmů věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

Veškeré informace týkající se BRKI, účasti bank na BRKI, zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI, vzájemného informovaní uživatelů BRKI a NRKI, jakož i poučení o všech právech klientů bank v souvislosti s BRKI či vzájemným informováním uživatelů BRKI a NRKI, jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací).

Veškeré informace týkající se SOLUS jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení je možné kdykoli získat na naší informační lince, našich internetových stránkách, na našich obchodních místech, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 nebo na www.solus.cz.

V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích klientů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích klienta (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj nahlížet jen s Vaším souhlasem. Máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v tomto registru. Provozovatel registru v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy o Vás nemohly být do tohoto registru zapsány.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případě mezinárodního předání Vašich osobních údajů ze země v Evropském hospodářském prostoru (EHP) do země mimo EHP, která podle Evropské komise zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, se osobní údaje předávají na tomto základě.

Předání do zemí mimo EHP, jimiž zaručovaná úroveň ochrany není podle Evropské komise dostatečná, se bude buď opírat o výjimky platné pro konkrétní situaci (např. je-li předání nezbytné pro plnění smlouvy, například pro mezinárodní platbu), nebo se uplatní některé z dále uvedených opatření pro ochranu Vašich osobních údajů:

 • standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí,
 • závazná korporátní pravidla.

O přehled těchto opatření nebo o informace o tom, kde je možné je dohledat, můžete požádat písemně. Kontaktní údaje naleznete v části 9.

6. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou platnými zákony a předpisy, nebo, je-li delší, po dobu vyplývající z našich provozních požadavků, jako je řádné vedení účetnictví, podpora řízení vztahu s klientem či možnost reagovat na právní nároky nebo žádosti podle příslušných právních předpisů. Ke všem účelům zpracováváme osobní údaje po tuto dobu:

 • v případě nedokončení procesu žádosti o finanční službu zpracováváme osobní údaje po dobu 3 měsíců; pokud byla žádost už předběžně schválena, pak po dobu 6 měsíců,
 • v případě neposkytnutí finanční služby a v případech, kdy byl již učiněn dotaz do registrů klientských informací, zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku a v případě, že v žádosti jsou uvedeny nepravdivé informace, tak po dobu 5 let,
 • v případě uzavření smlouvy o poskytnutí finanční služby zpracováváme osobní údaje po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z této smlouvy či jejího zajištění a dále po dobu 10 let po roce jejich zániku; po stejnou dobu můžeme využívat podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu k zasílání našich obchodních sdělení, a to pokud s jejich příjmem nevyslovíte nesouhlas,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je vázáno na Váš souhlas, tak osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu a v případě, že mezi námi vznikne smluvní vztah, budeme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat po dobu jeho trvání a po dobu dalších deseti let od jeho ukončení. Souhlas je však možné kdykoliv odvolat a zpracování osobních údajů pro tyto účely pak bude ukončeno,
 • Vaše údaje předané do registrů klientských informací budou těmito registry zpracovávány ve lhůtách podle pravidel stanovených provozovatelem příslušného registru klientských informací.
 • Nahrávky našich vzájemných telefonických hovorů zpracováváme po dobu:
  • 1 roku v případě, že se jedná o hovory s osobami, které nejsou našimi klienty,
  • 5 let v případě, že se jedná o hovor s naším klientem, jehož předmětem není sjednání obchodu či zadání finanční transakce,
  • 10 let v případě, že je prostřednictvím hovoru zadána finanční transakce,
  • trvání smlouvy uzavřené v daném hovoru a následně po dobu 10 let od jejího ukončení.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE LZE UPLATNIT?

V souladu s platnými právními předpisy máte tato práva:

 • právo na přístup: můžete získat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a jejich kopii,
 • právo na opravu: domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu,
 • právo na výmaz: v míře povolené zákonem můžete požádat o vymazání svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací. Máte absolutní právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i tzv. profilování v souvislosti s takovým přímým marketingem;
 • právo na odvolání souhlasu: pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
 • právo na přenositelnost údajů: je-li to ze zákona možné, máte právo na to, aby Vám byly Vámi poskytnuté osobní údaje vráceny nebo, je-li to technicky možné, převedeny třetí osobě.

Chcete-li uplatnit některé ze svých výše uvedených práv, můžete tak kdykoliv učinit na našich obchodních místech, telefonu 257 080 080, e-mailové adrese info@hellobank.cz či písemně zasláním žádosti na naši korespondenční adresu. V souladu s platnými právními předpisy máte kromě výše uvedených práv právo podat stížnost u příslušného dohledového orgánu (www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, posta@uoou.cz).

8. JAK SE DOZVÍTE O ZMĚNÁCH TOHOTO DOKUMENTU?

Ve světě neustálých technologických změn je možné, že budeme muset obsah tohoto dokumentu pravidelně upravovat. Doporučujeme Vám, abyste se on-line seznámili s nejaktuálnější verzí tohoto dokumentu na našich stránkách www.hellobank.cz. O podstatných změnách jeho obsahu Vás budeme vždy informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo jiných obvyklých komunikačních kanálů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně používání Vašich osobních údajů námi se obraťte na našeho pověřence ochrany údajů poverenec@hellobank.cz, který se Vaší záležitostí bude zabývat.

10. RŮZNÉ

Více informací o ochraně soukromí a zabezpečení naleznete na www.hellobank.cz. V případě, že si naším prostřednictvím sjednáte či přistoupíte k pojištění poskytovanému společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., tak veškeré informace o zpracování osobních údajů touto pojišťovnou najdete na www.cardif.cz.

11. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ

a. Na co se vztahuje bankovní tajemství?

Bankovní tajemství znamená ochranu informací, týkajících se Vás a Vašeho vztahu s námi, které získáme v souvislosti s jednáním a poskytnutím finanční služby. Jedná se například o informace:

 • o našich vzájemných právních vztazích (uzavření či neuzavření smlouvy, Vaší platební morálce atp.),
 • o veškerých transakcích uskutečněných v rámci smluvních vztahů apod.

Bankovní tajemství představuje naši povinnost zachovávat o těchto údajích mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám, s výjimkou případů, kdy z právních předpisů vyplývá povinnost/oprávnění takové informace určené třetí osobě poskytnout nebo k jejich poskytnutí udělíte souhlas.

b. Jak dlouho trvá ochrana bankovního tajemství?

Povinnost chránit bankovní tajemství trvá neomezeně dlouho. Bankovní tajemství budeme chránit i po skončení našeho vzájemného smluvního vztahu.

c. Komu mohou být údaje podléhající bankovnímu tajemství poskytnuty?

Bez Vašeho souhlasu za podmínek uvedených v § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách:

 • na jejich žádost soudům, správci daně, orgánům činným v trestním řízení, finančnímu arbitrovi, soudním exekutorům, zdravotním pojišťovnám, ministerstvu vnitra, zpravodajským službám, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Úřadu práce ČR, ČNB, Finančnímu analytickému úřadu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a dalším osobám, o kterých to stanoví právní předpis, např. zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (příjemci plateb a poskytovatelé platebních služeb), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.,
 • právnické osobě, která zajistí podle zákona o bankách vzájemnou informovanost mezi bankami a pobočkami zahraničních bank např. o Vaší bonitě a důvěryhodnosti, za účelem plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně (registr klientských informací),
 • pokud se vůči nám dostanete do prodlení s peněžitým plněním na dobu delší než 60 dnů nebo porušíte své povinnosti, sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, můžeme informovat jiné banky, třetí osoby nebo veřejnost o porušení naší smlouvy, a to v rozsahu Vaše jméno, příjmení a označení porušené povinnosti. 

Bez Vašeho souhlasu za podmínek uvedených v § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 • provozovateli informační databáze pro sdílení údajů mezi podnikateli, kterých se účastníme (registr klientských informací), a to o záležitostech, které vypovídají o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti.

Bez Vašeho souhlasu v rámci využívání tzv. outsourcingových služeb třetí osoby. V našem případě se jedná o:

 • osoby, které pro nás sjednávají smlouvy o finanční službě (např. zprostředkovatelé úvěrů),
 • osoby, na které jsme převedli výkon některých našich činností, vyžadujících zpracování informací o bankovním obchodu (automatizované zpracování dat, IT služby, platební služby, vymáhání pohledávek apod.),
 • osoby, které nám poskytují podpůrné služby v oblasti archivačních, tiskových, poštovních, telekomunikačních a marketingových služeb, služeb v rámci vymáhání pohledávek nebo sjednávání, změny či zániku pojištění,
 • pojistitelé, a to v rozsahu týkajícím se vzniku, trvání a zániku pojištění.

Osobám, u kterých udělíte souhlas. V našem případě jimi jsou:

 • osoby v postavení spoludlužníka k bankovnímu obchodu nebo v postavení poskytovatele zajištění k bankovnímu obchodu,
 • osoby, které nám mohou poskytnout informace nezbytné pro posouzení Vaší úvěruschopnosti (např. zaměstnavatel).

d. Jak je zajištěna ochrana bankovního tajemství?

Pro nakládání s informacemi, které jsou předmětem bankovního tajemství, jsou u nás stanovena velice přísná opatření organizačního a technického rázu tak, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany zaměstnanců či třetích osob. Bankovní tajemství je u nás vždy v bezpečí!..