Klientské registry
Podle ustanovení § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v registrech sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Účastníme se registru SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, a registru Bankovní registr klientských informací (dále jen „BRKI“), prostřednictvím kterého získáváme informace i z Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“).
Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení najdete zde nebo je možné jej kdykoli získat na naší informační lince, na našich obchodních místech, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 nebo na www.solus.cz.
Podrobnější informace o BRKI a NRKI jsou obsaženy v dokumentu Informační Memorandum BRKI a NRKI (dále jen „Informační Memorandum“). Aktuální znění Informačního Memoranda najdete zde nebo je možné kdykoli získat na naší informační lince, na našich obchodních místech či na www.cbcb.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích klientů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích klienta (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj nahlížet jen s Vaším souhlasem. Máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v tomto registru. Provozovatel registru v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy o Vás nemohly být do tohoto registru zapsány.