Klientské registry
Podle ustanovení § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v registrech sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Účastníme se registru SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, a registru Bankovní registr klientských informací (dále jen „BRKI“), prostřednictvím kterého získáváme informace i z Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“).
Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení najdete zde nebo je možné jej kdykoli získat na naší informační lince, , na našich obchodních místech, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 nebo na www.solus.cz.
Podrobnější informace o BRKI a NRKI jsou obsaženy v dokumentu Informační Memorandum BRKI a NRKI (dále jen „Informační Memorandum“). Aktuální znění Informačního Memoranda najdete zde nebo je možné kdykoli získat na naší informační lince, na našich obchodních místech či na www.cbcb.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích klientů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích klienta (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj nahlížet jen s Vaším souhlasem. Máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v tomto registru. Provozovatel registru v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy o Vás nemohly být do tohoto registru zapsány.