Slovníček pojmů
Vysvětlení nejběžnějších pojmů, se kterými se můžete v Hello bank! setkat
Akontace (přímá platba)

Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou hradíte předem v hotovosti. Na zbývající část ceny zboží Vám poskytneme peníze formou Nákupu na splátky.

Aktuální úvěrový rámec

Horní limit, do jehož výše může klient čerpat peněžní prostředky z poskytnutého Hello kreditu. Na základě vaší žádosti může být aktuální úvěrový rámec zvýšen až do výše maximálního úvěrového rámce sjednaného ve smlouvě o revolvingovém úvěru (viz též maximální úvěrový rámec).

Bankomat (neboli ATM z anglického Automatic Teller Machine) 

Zařízení pro výběr hotovosti, případně další bankovní transakce a operace, které lze uskutečnit prostřednictvím debetní (spojené s vaším běžným účtem) nebo kreditní (spojené s vaším Hello kreditem) karty. Náš první bankomat najdete na naší pobočce v Praze, a další budou rychle přibývat!

Bezkontaktní karta / platba

Kreditní nebo debetní karta, opatřená technologií, umožňujícím úhradu pouhým přiložením karty k odpovídajícímu zařízení (terminálu, POS) u obchodníka. Touto technologií jsou již vybaveny všechny naše karty.

Rozdíl mezi kreditní a debetní kartou je ve způsobu čerpání peněz z vašich účtů. S debetní kartou čerpáte peníze z běžného účtu, na který si nejprve musíme poslat peníze. Zatímco s kreditní kartou čerpáte peníze z revolvingového účtu, na kterém máte peníze od banky. Ty pak musíte po vyčerpání poslat zpátky na účet.

Bezúčelový úvěr / půjčka

Úvěr, u kterého může čerpané peněžní prostředky klient využít k libovolnému účelu, nikoliv ke koupi konkrétního zboží či služby. Takovým úvěrem je třeba naše Hello půjčka na cokoliv.

Bezúročné období

Bankou stanovené období, v němž nejsou za peněžní prostředky, vyčerpané z úvěrového rámce sjednaným způsobem (např. platbou u obchodníka, nikoliv výběrem z bankomatu apod.), a splacené nejpozději ke stanovenému datu, předepsány úroky.

Blokace karty 

Opatření, které znemožňuje klientovi čerpat peněžní prostředky z úvěrového rámce prostřednictvím úvěrové karty. Karta je blokována buď na základě žádosti klienta (např. při ztrátě/odcizení karty) nebo bankou, z důvodu nesplácení úvěru nebo zjištění, že klientova schopnost splácet úvěr je ohrožena.

Bonita (viz také Úvěruschopnost)

Hodnocení finanční situace klienta a jeho schopnosti splácet úvěr a hradit náklady na úvěr.

Celková měsíční splátka

Součet měsíční splátky úvěru a úhrady za pojištění, bylo-li sjednáno.

Čerpání

Úplné nebo částečné využití peněžních prostředků z poskytnutého úvěru (např. za účelem úhrady kupní ceny zboží, výběrem hotovosti z bankomatu atd.)

Datum splatnosti (den splatnosti)

U Kreditky a Nákupu na splátky je datum splatnosti 17. den v měsíci. Splatnost první splátky proběhne u revolvingového úvěru 17. den měsíce následujícího po datu čerpání peněžních prostředků z úvěrového rámce (např. nákup proběhne 6. září - první splátka bude 17. října). Den splatnosti pro úhradu částek čerpaných v tzv. bezúročném období u revolvingového úvěru je 25. den v měsíci. Datum splatnosti je uveden na výpise klienta a ve smlouvě o úvěru.

U Hello půjčky a Konsolidace je datum splatnosti 17. den v měsíci. Splatnost první splátky proběhne 17. den měsíce následujícího po datu čerpání peněžních prostředků z úvěru (např. financování proběhne 6. září - první splátka bude 17. října). 

K datu splatnosti musí být splátka připsána na bankovní účet Hello bank!.

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku úvěru, včetně souvisejících nákladů.

Doba splatnosti úvěru

Předem sjednaná doba, ve které má dojít k celkovému splacení úvěru, včetně souvisejících nákladů.

Držitel karty

Osoba oprávněná používat úvěrovou kartu uvedená ve smlouvě o úvěru jako klient.

Inkaso

Příkaz k provedení převodu platebních prostředků z bankovního účtu klienta. Příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě písemného souhlasu klienta - majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso je možné využít pro pravidelné platby, např. splátky úvěru.

Jistina

Částka peněžních prostředků, které klient vyčerpal z úvěru nebo úvěrového rámce. Nesplacenou jistinou je částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil z vyčerpané částky úvěru nebo úvěrového rámce.

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech, který obsahuje soupis i popis těchto nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Klasický spotřebitelský úvěr

Úvěr s předem sjednanou dobou splatnosti (úvěr na dobu určitou), a to
• určený k úhradě (části) kupní ceny zboží kupovaného u obchodníka, který se sjednává přímo v prodejně
• sjednaný jako Hello půjčka on-line, na pobočce nebo poštou

Intenetové bankovnictví

Hello bankovnictví můžete pohodlně ovládat z počítače, tabletu i mobilu – přizpůsobí se totiž zařízení, které právě používáte. Díky tomu všechno pohodlně přečtete, na všechna tlačítka snadno kliknete a nic důležitého vám neunikne. Pro úplně nejrychlejší přístup pak můžete vyzkoušet naši mobilní aplikaci. Nejjednodušší způsob, jak si naše nové internetové bankovnictví zažít, je založit si u nás Hello účet. Jde to on-line, trvá to bez loudání 5 minut, je to zadarmo a bez skrytých poplatků.

Internetové bankovnictví v mobilu - aplikace

Poslat peníze, podívat se na zůstatek, zablokovat kartu – když potřebujete ve svém internetovém bankovnictví udělat něco rychle a jednoduše, sáhněte po aplikaci Hello bank! Nemusíte zapínat počítač, jen otevřete aplikaci a za pár sekund máte hotovo.

Konsolidace (sloučení) úvěrů - Hello konsolidace

Sjednocení dvou a více úvěrů klienta do jednoho úvěru s novou délkou splácení a novou výší splátky.

Kreditní karta -  Hello kreditka

Jiný výraz pro „Úvěrovou kartu“.

V Hello bank! se dá kreditní karta sjednat online.

Maximální disponibilní částka 

Maximální částka peněžních prostředků, které může klient ze svého aktuálního úvěrového rámce vyčerpat.

Maximální úvěrový rámec 

Maximální limit, do jehož výše může být zvýšen aktuální úvěrový rámec (viz aktuální úvěrový rámec) a vyhodnocení bonity klienta ze strany banky (viz Bonita).

Měsíční splátka úvěru

Pravidelná splátka úvěru, která zahrnuje úhradu poměrné části jistiny (peněžní prostředky čerpané z úvěru či úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úroků, sjednaných poplatků, případně smluvních pokut apod). Měsíční splátka úvěru nezahrnuje úhradu za pojištění, tato je zahrnuta do celkové měsíční splátky (viz celková měsíční splátka).

Minimální měsíční splátka 

Nejmenší splátka revolvingového úvěru, kterou je třeba každý měsíc uhradit. Informace o povinné minimální splátce jsou uvedeny v měsíčním výpise z úvěrového účtu klienta.

Nákup na splátky

Jedná se o způsob zaplacení. Za předmět nezaplatíte hned, ale celková cena je rozdělena na menší částku, kterou splácíte každý měsíc.

Pořídit si tak můžete například mobil na splátky. 

Nesplatná pohledávka

Peněžní částka, kterou je dlužník (klient) povinen věřiteli (bance) uhradit, ale jejíž datum splatnosti ještě neproběhlo.

Nezajištěný úvěr

Úvěr, jehož splácení není zajištěno zástavou majetku, ručením ani jiným způsobem. Nezajištěné jsou i všechny úvěry od Hello bank!, jako třeba Hello půjčka na cokoliv.

Nulové navýšení  (nákup na splátky bez navýšení)

Zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a přímé platby rovná pořizovací hodnotě (kupní ceně) věci.

Například elektro si můžete pořídit na splátky bez navýšení.

Oddlužení 

Způsob řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení, který je určen nepodnikatelům. Soud rozhodne o tomto způsobu po splnění několika podmínek a dlužník nemá na tento způsob automaticky nárok. Na konci procesu oddlužení dojde k osvobození od zbytku dluhů, pokud dlužník splní k čemu byl zavázán rozhodnutím soudu.

Odstoupení od smlouvy o úvěru

„Zrušení smlouvy“ od počátku, s tím, že si smluvní strany musejí vrátit vše, co si poskytly. Podle zákona o spotřebitelském úvěru je klient oprávněn od smlouvy o úvěru bez důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Věřiteli je povinen uhradit úroky za dobu, kdy úvěr využíval, a to do 30 dnů po odstoupení.

Banka je jako věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy klient neplní podmínky smlouvy, zejména je v prodlení se splacením 2 a více (celkových) splátek nebo 1 splátky po dobu 3 měsíců či z jiných důvodů, uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Klient je v takovém případě povinen splatit zbytek úvěru a nákladů najednou.

p. a.

Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok.

Pevná (fixní) úroková sazba 

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu. Opakem je sazba variabilní, která se může měnit za sjednaných nebo zákonem stanovených podmínek.

PIN 

Personal Identification Number - osobní identifikační číslo, které slouží jako ochrana proti zneužití například platebních a úvěrových karet a pro přístup k čerpání peněžních prostředků prostřednictvím bankomatu, platbou v platebním terminálu apod.

Platební karta

Plastová karta, která je opatřena magnetickým proužkem, čipem, či jinou technologií. Touto kartou lze vybírat peníze v bankomatech a platit u obchodníků s POS terminálem. Platební karty se rozdělují zejména na:
(i) debetní - jsou vydány k bankovnímu účtu klienta, jejím prostřednictvím klient čerpá své vlastní peněžní prostředky
(ii) kreditní (úvěrové), kartou klient čerpá peněžní prostředky z poskytnutého revolvingového úvěru (úvěrového rámce), které následně splácí pravidelnými splátkami ve sjednané výši a termínech. 

Platební služby 

Služby poskytované podle zákona o platebním styku např. provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, nebo poukazování peněz.

Podnikatelský úvěr

Úvěr, poskytnutý podnikateli (fyzické nebo právnické osobě) k účelům souvisejícím s jeho podnikatelskou činností.

Pojištění schopnosti splácet úvěr 

Pojištění, na jehož základě pojišťovna za klienta uhradí, při splnění stanovených podmínek, splátky úvěru (popřípadě uhradí nesplacený dluh se splatností po datu pojistné události), nastane-li u klienta událost, předvídaná v pojistné smlouvě/pojistných podmínkách, zejména (dle souboru pojištění) pracovní neschopnost či hospitalizace pojištěného, přiznání invalidního důchodu 3.stupně, ztráta zaměstnání, či úmrtí.

Pojistná smlouva 

Smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (klient), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta (pojistník/pojištěný). Klient tedy uzavírá pojistnou smlouvu přímo s pojišťovnou (vzniká individuální pojistná smlouva). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod (používající obchodní značku Hello bank) je v pozici pojišťovacího zprostředkovatele, který zprostředkovává sjednání pojištění, neprovádí však likvidaci pojistné události.

Poplatek

Náklad na úvěr či účet, který je klient povinen uhradit na základě svého jednání (např. poplatek za výběr hotovosti z bankomatu).

POS (Platební terminál)

Elektronické zařízení (zkratka POS je z anglického Point of sale), které umožňuje provedení bezhotovostní transakce platební kartou.

Předčasné splacení úvěru 

Zaplacení dlužné částky poskytnutého úvěru nebo její části ještě před ukončením sjednané doby splatnosti úvěru. Podle zákona o spotřebitelském úvěru má pro tento případ banka právo na náhradu nákladů spojených s předčasným splacením úvěru až do výše 1 % přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a je-li kratší než jeden rok do výše 0,5 %.

Předsmluvní formulář (formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru)

Formulář, obsahující údaje o parametrech sjednávaného spotřebitelského úvěru, podmínkách sjednání, případných sankcích apod., který klient obdrží před podpisem smlouvy. Slouží zejména k informaci klienta a možnosti porovnání nabídek.

Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby zaměstnané v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.

Přímá platba

Část kupní ceny zboží, pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti přímo prodejci, a která není součástí úvěru. Na zbývající část ceny zboží je klientovi poskytnut úvěr.

Produktové podmínky 

Doplňkové podmínky k Všeobecným obchodním podmínkám, pro jednotlivé druhy finančních produktů Hello bank! (revolvingový úvěr, spotřebitelský úvěr, poskytování platebních služeb, úvěr na koupi vozidla, běžný účet, spořicí účet). Produktové podmínky jsou nedílnou součásti smlouvy o úvěru pro jednotlivé druhy finančních produktů banky.

Půjčková kalkulačka

Půjčková kalkulačka je nástroj pro počítání různých variant naší Hello půjčky. S její pomocí si snadno vyberete variantu splácení, která Vám bude vyhovovat. Vybírat můžete jak různé částky úvěrů, tak i délku splácení. Ve výsledku se dozvíte měsíční splátku, RPSN, úrok a kolik celkem přeplatíte. Z kalkulačky můžete pokračovat přímo do on-line žádosti o půjčku. 

Rámcová pojistná smlouva

Pojistná smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod, používající obchodní značku Hello bank!), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta, např. pojištění schopnosti splácet úvěr. Klient k této smlouvě pouze přistupuje (nevzniká tedy individuální pojistná smlouva mezi klientem a pojišťovnou). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. Banka neprovádí likvidaci pojistné události.

Registry, úvěrové registry

Databáze klientů, tedy fyzických osob spotřebitelů i podnikatelů a právnických osob, zobrazující jejich finanční závazky a platební morálku. Účelem registrů je poskytovat věřitelům (bankám, leasingovým společnostem, nebankovním poskytovatelům úvěrů, telefonním operátorům apod.), za stanovených podmínek údaje pro možnost posouzení schopnosti žadatele o finanční službu dodržet podmínky smlouvy, zejména schopnost splácet, a tak zamezit poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb nebonitním klientům. Registry se dělí na pozitivní (obsahují pozitivní i negativní informace o platební morálce všech klientů, kterým byl poskytnut úvěr nebo jiná finanční služba) a negativní (obsahují pouze takové klienty, kteří mají špatnou platební morálku (z hlediska splácení poskytnuté finanční služby). Nahlédnutí do databáze může být podle zákona o spotřebitelském úvěru nezbytné pro posouzení schopnosti klienta splácet spotřebitelský úvěr (úvěruschopnosti).

Revolvingový úvěr

Automaticky obnovovaný úvěr. Úvěr, ze kterého klient může čerpat až do výše stanoveného aktuálního úvěrového rámce. Nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtení úroků a dalších nákladů na úvěr). Tím se zvyšuje "prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše aktuálního úvěrového rámce).

Podobně funguje i kontokorentní účet. Ten slouží jako doplněk k běžnému účtu a umožňuje čerpat peníze i když na účtě nemáte žádné finance. V nabídce Hello bank! ho ale nenajdete.

RPSN

Zkratka pro "roční procentní sazbu nákladů" na spotřebitelský úvěr. Uváděná v procentech vyjadřuje současnou hodnotu všech peněžitých plnění sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě o úvěru, tj. procentní hodnotu všech nákladů, které klient s úvěrem zaplatí.

Ručitel

Osoba, která se zavazuje, že uhradí pohledávku klienta vůči bance, pokud tak neučiní klient, bude-li k tomu vyzvána. Institut ručitele se již v současnosti nevyužívá.

Sankce

Negativní následek za porušení povinnosti. Podle smlouvy o úvěru smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o úvěru, a uplatněná při porušení povinnosti klienta podle smlouvy o úvěru.

Solus

Zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Hello bank! je členem tohoto sdružení, zjišťuje a sdílí, se souhlasem klienta, prostřednictvím registrů vedených Solusem informace o jeho bonitě, důvěryhodnosti, a platební morálce.

Splátka (viz také měsíční splátka úvěru / celková měsíční splátka)

Částka, kterou se splácí úvěr, včetně nákladů na úvěr (např. úroky, poplatky) a platí úhradu za pojištění, pokud bylo sjednáno.

Splátkové období

Doba, v níž je klient povinen uhradit splátku podle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky.

Splátkový kalendář 

Stanovený postup splácení úvěru, časový rozvrh spláceného úvěru. Splátkový kalendář je první pomocí, pokud se úvěr nedaří spácet řádně dle původního plánu. 

Splatná pohledávka

Právo věřitele na úhradu peněžní částky, jejíž datum splatnosti již proběhlo.

Spotřebitel

Fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelský úvěr

Úvěr, poskytnutý věřitelem (podnikatelským subjektem - bankou) klientovi – spotřebiteli, k nepodnikatelským účelům (pro jeho osobní potřebu).

Studentská půjčka

Studentskou půjčku u nás nenajdete, ale i studentům půjčujeme. 

Transakce

Převod peněžních prostředků na základě platebního příkazu klienta z úvěrového účtu klienta na jiný účet např. při koupi zboží či služby, nebo při výběru hotovosti z bankomatu.

Trvalý nosič dat

Nástroj, který umožňuje uchování informací určených klientovi tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu (např. po dobu smluvního vztahu). Trvalý nosič dat umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, jejich zobrazení, tisk apod. Trvalým nosičem dat je zejména listina, USB flash disk nebo Internetové bankovnictví.

Trvalý příkaz 

Příkaz, jímž klient dává plátci (např. bance) svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb ze svého účtu.

Účelový úvěr

Úvěr, u kterého může čerpané peněžní prostředky klient využít k předem dohodnutému účelu, např. ke koupi konkrétního zboží či služby.

Úrazové pojištění

Pojištění, na jehož základě pojišťovna klientovi nebo dalším pojištěným osobám (partner, děti) uhradí, při splnění stanovených podmínek sjednanou částku, nastane-li u klienta nebo pojištěného událost, předvídaná v pojistné smlouvě/pojistných podmínkách. Zejména hospitalizace následkem úrazu, rekonvalescence následkem úrazu, pracovní neschopnost následkem úrazu, přiznání invalidního důchodu 3. stupně následkem úrazu, úmrtí následkem úrazu.

Úrok / úroková sazba

Odměna, kterou obdrží věřitel za poskytnutí peněžních prostředků v rámci úvěru. Jedná se o navýšení k poskytnutému úvěru (viz jistina).

Úvěrová smlouva

Úvěrovou smlouvou se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky (viz úrok/úroková sazba).

Úvěrový rámec (viz také Aktuální / Maximální úvěrový rámec)

Částka, do jejíž výše může klient čerpat peněžní prostředky. Od úvěrového rámce je odvozena výše pravidelné měsíční splátky úvěru.

Úvěruschopnost

Schopnost klienta reálně splácet své peněžní závazky. Posouzení úvěruschopnosti ze strany věřitele (s využitím dostupných možností, zejména informací získaných od klienta, prověření výše jeho závazků a platební morálky v registrech apod.) je základním předpokladem pro odpovědné posouzení, zda lze klientovi úvěr poskytnout.

Variabilní symbol

Údaj, který je nutné uvést v rámci platebního příkazu k úhradě splátky úvěru (viz splátka), tak aby byla považována za uhrazenou řádně a včas. Variabilní symbol určuje banka a najdete jej na výpise nebo v internetovém bankovnictví.

Všeobecné obchodní podmínky 

Podrobné podmínky úvěrového vztahu, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru.

Výpis z úvěrového účtu

Písemný dokument, prostřednictvím kterého je klient informován o jednotlivých čerpáních peněžních prostředků z revolvingového úvěru, splácení peněžních prostředků a dalších pohybech na platebním účtu k revolvingovému úvěru. Výpis obdrží klient vždy začátkem každého měsíce, pokud byl v uplynulém měsíci na účtu zaznamenán pohyb. Dle dohody může být klientovi poskytnut výpis primárně v listinné nebo elektronické podobě.

Výpověď rámcové smlouvy o platebních službách

Uživatel může rámcovou smlouvu kdykoli písemně vypovědět, i když byla uzavřena na dobu určitou. Výpovědní doba je 30 dní.

Výpověď smlouvy o úvěru

Ukončení smlouvy ze strany klienta nebo věřitele. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, banka se lhůtou 2 měsíce (lhůta se počítá od kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi). V případě výpovědi je klient povinen splatit zbytek úvěru a nákladů najednou, není-li dohodnuto (např. ve VOP stanoveno) jinak.

Zajištěný úvěr

Úvěr, u kterého je jeho vrácení (úhrada jistiny, úroku, poplatků a sankcí) zajištěno zástavním nebo jiným obdobným právem.

Změna

Klient a banka jsou oprávnění provádět změny (splatnosti, výše splátek, úrokové sazby atd.) smlouvy o úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách způsobem a termínech, které jsou uvedení v obchodních podmínkách a příslušných produktových podmínkách.

Způsob splácení 

Splátku úvěru je možno uhradit prostřednictvím složenek, bankovním převodem či bankovním inkasem.