Slovník Hello bank!

Co je pojištění schopnosti splácet úvěr?

Pojištění schopnosti splácet úvěr

Pojištění, na jehož základě pojišťovna za klienta uhradí, při splnění stanovených podmínek, splátky úvěru (popřípadě uhradí nesplacený dluh se splatností po datu pojistné události), nastane-li u klienta událost, předvídaná v pojistné smlouvě/pojistných podmínkách, zejména (dle souboru pojištění) pracovní neschopnost či hospitalizace pojištěného, přiznání invalidního důchodu 3. stupně, ztráta zaměstnání, či úmrtí.