WHISTLEBLOWING
V Hello bank! byl zaveden vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing), jenž je součástí vnitřní kontroly sloužící ke zmírňování a účinnému řízeni rizik. Tento systém musí mít zaveden každý povinný subjekt na základě požadavku zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „Zákon“).

Dodržování zákonů, interních pravidel a směrnic Banky, především Etického kodexu patří mezi hlavní zásady skupiny BNP Paribas a musí být nedílnou součástí fungování Banky. Všichni zaměstnanci musí vždy dbát na to, aby jednali plně v souladu s těmito pravidly. Aby byla tato zásada ještě více posilněna a Hello bank! byla zároveň v souladu se zákonnými požadavky, vytvořili jsme tuto stránku Whistleblowing, abychom tak mohli efektivně reagovat na případné podezření či porušení našich povinností.

KDO MŮŽE VYUŽÍT KOMUNIKAČNÍ KANÁLY WHISTLEBLOWING?

 • Zaměstnanci
 • Bývalí zaměstnanci
 • Uchazeči o práci
 • Dodavatelé (a jejich subdodavatelé)
 • Zprostředkovatelé

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Pokud zjistíte nebo máte podezření na porušení právních předpisů vztahujících se k Bance, interních postupů a obchodních praktik Banky, včetně porušení Etického kodexu skupiny BNP Paribas, můžete využít tyto způsoby podání Vašeho oznámení:
 • E-mailem na adresu: whistleblowing@hellobank.cz
 • Poštou na adresu:
  Michaela Vošahlíková
  BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
  Karla Engliše 5/3208
  150 00 Praha 5
 • Telefonicky na čísle: +420 257 080 138
  Upozorňujeme, že telefonní hovory jsou nahrávány.
 • Osobně ve vhodných prostorách zajišťujících dostatek soukromí po předchozí domluvě.
V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás!“) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon). Hello bank! jej tak může vyřídit jiným způsobem a Vám nenáleží ochrana dle tohoto Zákona.

JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?

Komunikační kanál Whistleblowing můžete využít, pokud máte podezření nebo jste svědky jednání, které:
 • má znaky trestného činu;
 • jedná se o přestupek, jehož hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, ochrany spotřebitele;
 • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, hospodářské soutěže, a další dle Zákona;
 • porušuje Etického kodexu skupiny BNP Paribas nebo interních předpisů Banky;
 • má znaky korupčního jednání, atp.

MOHU BÝT ANONYMNÍ?

Ano, pokud chcete, můžete podat oznámení v anonymitě. Berete však na vědomí, že Vás nebude moci Referent pro Whistleblowing informovat o přijetí oznámení, ani o jeho výsledku, pokud nebude z tohoto oznámení možné učinit jakoukoli zpětnou vazbu vůči Vám.

KDO OBDRŽÍ A PROVĚŘÍ OZNÁMENÍ?

Vaše oznámení obdrží příslušní zaměstnanci banky, tzv. Referenti pro Whistleblowing, kteří se budou tímto oznámení zabývat. V Hello bank! tato oznámení spravují.

JE TENTO KANÁL DŮVĚRNÝ?

Ano, k Vašemu oznámení mají přístup pouze příslušní Referenti pro Whistleblowing, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, chrání Vaši identitu a informace, které jste jim poskytli, a zajišťují zachování důvěrnosti Vašeho oznámení.

Vezměte prosím na vědomí, že Vás Referenti pro Whistleblowing mohou kontaktovat, aby Vám položili doplňující otázky nebo Vám poskytli aktuální informace o Vašem oznámení.

JAK ZPRACOVÁVÁME OZNÁMENÍ?

O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od jeho doručení, ledaže bylo z Vaší strany výslovně požádáno o nekontaktování za tímto účelem nebo není takovéto vyrozumění možné, např. z důvodu anonymního podání oznámení.

Referent pro Whistleblowing posoudí důvodnost Vašeho oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení Vás vyrozumí o výsledku posouzení. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

ZNEUŽITÍ STRÁNKY OZNAMOVATELŮ

Vezměte prosím na vědomí, že zneužití stránky Whistleblowing může mít občanskoprávní nebo trestněprávní důsledky. Při oznamování je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu a pokutě až do výše 50.000,- Kč dle Zákona.

Referent pro Whistleblowing posoudí důvodnost Vašeho oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení Vás vyrozumí o výsledku posouzení. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

DALŠÍ KANÁLY PRO OZNAMOVATELE

Pokud chcete nahlásit možná porušení externím úřadům nebo nebudete s výsledkem oznámení spokojeni, můžete využít i jiné způsoby oznámení, které zmiňuje Zákon.
 • Ministerstvo spravedlnosti - oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.
 • Finanční analytický úřad - pokud se oznámení má týkat toho, že některý z našich pracovníků, vedení apod. porušil AML, nebo má jít o situace, se kterými jsou spojeny podezřelé obchody dle AML.