INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V HELLO BANK!
Bezpečnost Vašich osobních údajů a ochrana bankovního tajemství je pro nás na prvním místě. Na této stránce najdete všechny informace o tom, jakým způsobem osobní údaje v naší bance chráníme a zpracováváme a další užitečné informace, které Vás v oblasti zpracování osobních údajů mohou zajímat.

Charta skupiny BNP Paribas o ochraně soukromí

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Manifest skupiny BNP PARIBAS

Vážení klienti,

velmi si ceníme toho, že jste se rozhodli využívat našich služeb – ať již v minulosti, nebo jste stále naším klientem, či to teprve zvažujete.

Naše finanční skupina chce být vaším partnerem v různých situacích, které s sebou život přináší. Skrze širokou škálu finančních služeb a produktů (financování, investice, spoření, pojištění, nemovitosti) vám chceme nabídnout to nejlepší řešení a také komplexní finanční poradenství.

Činnost skupiny BNP PARIBAS se vždy opírala o pečlivou práci s daty, ať již mluvíme o expertize či analýze, tak především o ochranně osobních údajů našich klientů.

Naše dlouholetá zkušenost a odbornost, zejména v oblasti vyhodnocování a řízení rizik, z nás činí spolehlivého partnera pro zabezpečení a zachování důvěrnosti vašich údajů, které chráníme tak, jako náš vlastní majetek.

Abychom vám v dnešním digitálním světě mohli poskytovat co nejlepší služby a pomáhali vám dělat ta nejlepší rozhodnutí, musíme zpracovávat osobní údaje, které nám svěřujete.

Netajíme před vámi, jak s daty pracujeme:
 • Respektujeme vaše rozhodnutí, která se týkají osobních údajů. Například nám můžete vždy sdělit, že od nás již nechcete dostávat žádné marketingové nabídky.
 • Nabídky vám připravujeme na míru, díky využití těch správných údajů a samozřejmě vám je zasíláme v personalizované komunikaci.
 • Vaše osobní údaje nesdílíme mimo naši skupinu za obchodními účely. Může se ovšem stát, že při využití nabídky našich produktů a služeb prostřednictvím prověřených obchodních partnerů, dojde k přenosu údajů – vždy ale s vaším vědomím a souhlasem.
 • S vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme.

Pokud máte jakékoliv otázky, jsme tu pro vás. Naším cílem je na vaše dotazy odpovídat pružně, srozumitelně a precizně, takže vždy budete mít vše pod kontrolou.

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte a děkujeme vám za ni.
Péče o vaše soukromí je pro nás prioritou!

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v Hello bank!

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem ochrany osobních údajů byl v naší bance ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné dbá na to, aby veškeré zpracování osobních údajů v naší bance probíhalo řádně a v souladu s právní úpravou. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně používání vašich osobních údajů naší bankou se obraťte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, který se vaší záležitostí bude zabývat, na emailové adrese poverenec@hellobank.cz či písemně na naší korespondenční adrese.

Přehled Vašich práv v oblasti zpracování osobních údajů

PŘEHLED VAŠICH ZPRÁV V OBLASTI ZPRAVOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s platnými právními předpisy máte tato práva:
 • právo na přístup: můžete získat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a jejich kopii
 • právo na opravu: domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu
 • právo na výmaz: v míře povolené zákonem můžete požádat o vymazání svých osobních údajů
 • právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací. Máte absolutní právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i tzv. profilování v souvislosti s takovým přímým marketingem
 • právo na odvolání souhlasu: pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat
 • právo na přenositelnost údajů: je-li to ze zákona možné, máte právo na to, aby Vám byly Vámi poskytnuté osobní údaje vráceny nebo, je-li to technicky možné, převedeny třetí osobě
Chcete-li uplatnit některé ze svých výše uvedených práv, můžete tak kdykoliv učinit na e-mailové adrese info@hellobank.cz či písemně zasláním žádosti na naši korespondenční adresu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud jakoukoliv stížnost týkající se osobních údajů nevyřešíme k Vaší spokojenosti, můžete kontaktovat přímo Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel. 234 665 111, posta@uoou.cz.

Klientské registry

KLIENTSKÉ REGISTRY
Podle ustanovení § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v registrech sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Účastníme se registru SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, a registru Bankovní registr klientských informací (dále jen „BRKI“), prostřednictvím kterého získáváme informace i z Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“).

Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení najdete zde nebo je možné jej kdykoli získat na naší informační lince, na našich obchodních místech, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 nebo na www.solus.cz.
Podrobnější informace o BRKI a NRKI jsou obsaženy v dokumentu Informační Memorandum BRKI a NRKI (dále jen „Informační Memorandum“). Aktuální znění Informačního Memoranda najdete zde nebo je možné kdykoli získat na naší informační lince, na našich obchodních místech či na www.cbcb.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích klientů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích klienta (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj nahlížet jen s Vaším souhlasem. Máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v tomto registru. Provozovatel registru v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy o Vás nemohly být do tohoto registru zapsány.

KDO BUDE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍ SITUACI?

Kdo bude správcem mých osobních údajů v závislosti na konkrétní situaci?
 1. Měl/a jsem u Hello bank! úvěr, který jsem již doplatil/a nebo jsem měl/a běžný nebo spořicí účet, který jste mi vypověděli. V takovém případě se pro Vás nic nemění. Nadále zpracováváme Vaše osobní údaje z pozice Správce dle legislativních pravidel. Více informací o zpracování můžete najít v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů a ochraně bankovního tajemství“.
 2. Aktuálně u vás splácím úvěr nebo vlastním kreditní kartu HelloPay. V tomto případě bude váš úvěr s velkou pravděpodobností součástí prodeje úvěrového portfolia České spořitelně. To znamená, že po dokončení prodeje přestaneme být Správcem vašich osobních údajů a novým Správcem se stane právě Česká spořitelna.
 3. V minulosti jsem již splatil/a úvěr/y u Hello bank! a zároveň aktuálně splácím úvěr nebo vlastním kreditní kartu HelloPay.
  a. Aktuálně splácený úvěr nebo kreditní karta HelloPay budou předány České spořitelně a ta se stane Správcem osobních údajů spojených s tímto produktem.

  b. U již vypovězených bankovních účtů zůstává Správcem osobních údajů HB!
 4. Měl/a jsem běžný nebo spořicí účet, který jste mi vypověděli, a zároveň aktuálně splácím úvěr nebo vlastním kreditní kartu HelloPay.
  a. Aktuálně splácený úvěr nebo kreditní karta HelloPay budou předány České spořitelně a ta se stane Správcem osobních údajů spojených s tímto produktem.

  b. U vypovězených bankovních účtů zůstává Správcem osobních údajů HB!

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI ZPRACOVÁVAT MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Česká spořitelna jako Správce bude zpracovávat osobní údaje dle pravidel uvedených na odkaze zde https://www.csas.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Hello bank! jako Správce bude zpracovávat osobní údaje dle pravidel uvedených v kapitole 8 Informací o zpracování osobních údajů a bankovním tajemství na odkaze zde na této stránce v horní části.